ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 29/4/2564 - 30/4/2564 08:00 น. - 16:30 น. นำนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต -