ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 9/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมพิธีรดนำ้ดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรฯ ม.แม่โจ้ -