ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 13/6/2566 - 18/6/2566 12:00 น. - 12:00 น. เดินทางเก็บตัวอย่างตีนฮุ้งดอย จ.น่าน จ.ลำพูน -
2 14/6/2566 12:00 น. - 12:00 น. เดินทางเก็บตัวอย่างตีนฮุ้งดอย จ.น่าน จ.ลำพูน -
3 15/6/2566 12:00 น. - 12:00 น. เดินทางเก็บตัวอย่างตีนฮุ้งดอย จ.น่าน จ.ลำพูน -
4 16/6/2566 12:00 น. - 12:00 น. เดินทางเก็บตัวอย่างตีนฮุ้งดอย จ.น่าน จ.ลำพูน -
5 17/6/2566 12:00 น. - 12:00 น. เดินทางเก็บตัวอย่างตีนฮุ้งดอย จ.น่าน จ.ลำพูน -
6 20/6/2566 09:00 น. - 16:00 น. ประชาพิจารณ์ ห้องประชุม 1 -
7 23/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. อบรมไม้ดอกไม้ประดับ อ.ประนอม บ้านโป่ง บ้านโป่ง แม่แฝก -
8 26/6/2566 08:00 น. - 16:00 น. ปฐมนิเทศ อาคารแผ่พืชน์ -
9 27/6/2566 08:00 น. - 16:00 น. ผู้บริหารพบบุคลากร pt -
10 29/6/2566 05:00 น. - 12:00 น. เดิน วิ่งการกุศล แม่โจ้สันทราย ประตูบางเขน -