ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/7/2566 08:30 น. - 12:00 น. ร่วมพธิเปิดอบรมวัตถุอันตราย โรงแรมแกรนด์วิว -
2 2/7/2566 13:00 น. - 16:00 น. พิธีปิด อบรมวัตถุอันตราย โรงแรมแกรนด์วิว -
3 3/7/2566 08:00 น. - 12:00 น. อบรมหนอนแมลงวัน บ้านดอนตัน อ.เหมืองแก้ว -
4 4/7/2566 08:30 น. - 12:00 น. อบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล อ.พุฒิสรรค์ แม่แฝก -
5 6/7/2566 08:30 น. - 12:00 น. อบรม สมุนไพร แม่แฝก -
6 11/7/2566 09:30 น. - 12:00 น. mou บ.มิตชุย กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ ห้องประชุม 1 คณะผลิต -
7 13/7/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน กรณี พนักงานส่วนงาน 1 -
8 17/7/2566 08:00 น. - 17:00 น. อ.วินัย เดินทาง ดอยอินทนนท์ -
9 18/7/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ม. ห้องรวงผึ้ง สนม. -
10 19/7/2566 09:30 น. - 11:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุม1 -
11 20/7/2566 - 21/7/2566 12:00 น. - 12:00 น. ประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม1 -
12 27/7/2566 13:00 น. - 15:00 น. พิธีไหว้ครู ศูนย์กาญฯ -