ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 8/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. เสนอวิสัยทัศน์การบริหารจัดการคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
2 12/9/2565 09:00 น. - 16:00 น. อบรมเกษตรกรโครงการU2T ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -
3 14/9/2565 09:00 น. - 16:00 น. อบรมเกษตรกรโครงการ AP Model บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ -
4 16/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. เสวนามาตรฐานเกษตรGAPในไข่ไก่ ระบบออนไลน์ -
5 19/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
6 22/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. งานเกษียญอายุบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
7 23/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. งานเกษียณอายุบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอประชุมนานาชาติ -
8 27/9/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดอันดับ SDG,SCD ออนไลน์ -
9 29/9/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการแผนงบลงทุน ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -