ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 22/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. งานเกษียญอายุบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -