ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 23/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. งานเกษียณอายุบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอประชุมนานาชาติ -