ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/9/2566 13:00 น. - 15:00 น. ต้อนรับผู้บริหาร คณะ.. ม.สงขลานครินทร์ ห้องประชุม 1 -
2 7/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ทำแผนคณะผลิต โรงแรมวินทรี -
3 8/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. จัดส่งโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบ 68 สำนักวิจัยฯ -
4 11/9/2566 - 12/9/2566 07:00 น. - 18:00 น. ศึกษาดูงาน อุทยานดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง -
5 14/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ปี 66 และจัดทำแผนปีงบ 67 ห้องประชุม 1 -
6 15/9/2566 09:00 น. - 16:00 น. ทบทวนและถ่ายทอดแผน โรงแรมวินทรี -
7 19/9/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ม. ห้องรวงผึ้ง สนม. -
8 20/9/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 -