ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 14/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ปี 66 และจัดทำแผนปีงบ 67 ห้องประชุม 1 -