ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 4/10/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานบุคลากร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
2 4/10/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องบัณฑิตศึกษาชั้น 4 ตึกกล้วยไม้ -
3 6/10/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ห้อง 301 สำนักวิจัย/ออนไลน์ -
4 7/10/2565 09:00 น. - 12:00 น. สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องบัณฑิตศึกษาชั้น 4 อาคารกล้วยไม้ -
5 8/10/2565 10:00 น. - 12:00 น. นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
6 17/10/2565 09:00 น. - 12:00 น. สอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก ออนไลน์ -