ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/3/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุม ปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์ ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
2 1/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. อบรมเชิงปฎิบัติการ -สารสนเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
3 1/3/2564 13:30 น. - 16:00 น. ประชุม ปรับปรุงถนนรอบอาคารฯ ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
4 2/3/2564 09:00 น. - 13:00 น. ประชุมป.โท-เอก ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
5 2/3/2564 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมพัสดุ ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
6 3/3/2564 09:30 น. - 12:00 น. KM ขั้นตอนการเสนอหนังสือ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
7 5/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตรป.โท-เอก ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
8 9/3/2564 08:00 น. - 16:30 น. ประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
9 15/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
10 15/3/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมประเมินผลการสอน ของ ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ ห้องประชุม 1 นายอริสมันต์ แสนอุโมงค์ -
11 16/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม อพ.สธ. ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
12 16/3/2564 10:00 น. - 11:55 น. ประชุมหารือ ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นายอริสมันต์ แสนอุโมงค์ -
13 16/3/2564 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมเพื่อจัดตั้งมูลนิธิอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย และ มูลนิธิคุณพระช่วงเกษจรศิลปการ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
14 16/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหมอพื้นบ้าน ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
15 17/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
16 17/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมนักศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
17 17/3/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
18 19/3/2564 08:30 น. - 16:30 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงบลงทุนระยะ 5 ปี ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
19 22/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับคณาจารย์ รร.แม่แตง และเข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย (งานบริการวิชาการและวิจัย)
20 22/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
21 23/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
22 23/3/2564 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
23 24/3/2564 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร ป.โท (เกษตรศาสตร์) ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
24 24/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. หารือการจัดโครงการรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของคณะผลิต ห้องประชุม 2 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง -
25 24/3/2564 15:30 น. - 16:30 น. ประชุมป.โท ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
26 24/3/2564 16:05 น. - 18:00 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
27 25/3/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นายอริสมันต์ แสนอุโมงค์ -
28 26/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมสารสนเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
29 29/3/2564 09:00 น. - 16:30 น. บริษัทเจียไต๋ สัมภาษณ์งานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา 2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
30 30/3/2564 09:00 น. - 16:30 น. บริษัทเจียไต๋ สัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 งานปัจฉิมนิเทศ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
31 30/3/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประเมินทดลองปฏิบัติงาน ของ อ.ดร.รัชนี พุทธา รอบที่ 2 ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
32 30/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมปัญหาหมอกควัน ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
33 31/3/2564 08:30 น. - 12:00 น. ต้อนรับแขก ห้องประชุม 2 นายนรินทร์ สุจริต -
34 31/3/2564 09:00 น. - 14:00 น. ประชุมการตั้งทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดทำแผนงาน ประจำปี 2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
35 31/3/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายนาม อ.ดร.รัชนี พุทธา ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
36 31/3/2564 14:10 น. - 16:00 น. ประกวดราคา ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -