ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/4/2564 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย(1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์) ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
2 2/4/2564 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
3 2/4/2564 09:00 น. - 13:00 น. ประชุมงานกัญชา ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
4 2/4/2564 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
5 4/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
6 5/4/2564 12:00 น. - 13:30 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
7 8/4/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารืิอเกี่ยวกับงบประมาณนักศึกษา สวก. ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง สาขาวิชาพืชไร่ (ผู้จอง)
8 8/4/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
9 16/4/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ กรณีพนักงานราชการ (นายประดับการ มาอุด) ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
10 19/4/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ แนวทางรองรับกรณีหากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจ้างพนักงานราชการในปี 2565 ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
11 21/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
12 21/4/2564 13:00 น. - 16:30 น. ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้างาน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
13 26/4/2564 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
14 27/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
15 28/4/2564 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
16 28/4/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร , คณะบริหารธุรกิจ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
17 30/4/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ การจ้างพนักงานราชการ (ประดับการ มาอุต) ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -