ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/4/2564 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย(1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์) ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -