ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 16/4/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ กรณีพนักงานราชการ (นายประดับการ มาอุด) ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -