ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/4/2564 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
2 2/4/2564 09:00 น. - 13:00 น. ประชุมงานกัญชา ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
3 2/4/2564 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -