ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 21/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
2 21/4/2564 13:00 น. - 16:30 น. ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้างาน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -