ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 26/4/2564 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -