ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 28/4/2564 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 28/4/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร , คณะบริหารธุรกิจ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -