ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 30/4/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ การจ้างพนักงานราชการ (ประดับการ มาอุต) ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -