ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 5/4/2564 12:00 น. - 13:30 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -