ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 8/4/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารืิอเกี่ยวกับงบประมาณนักศึกษา สวก. ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง สาขาวิชาพืชไร่ (ผู้จอง)
2 8/4/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -