ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/5/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.วีณา นิลวงศ์ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 1/5/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
3 2/5/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.นพพร บุญปลอด ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
4 5/5/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมสรุปงานอบรมวัตถุอันตรายฯ รุ่นที่ 1 ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
5 9/5/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ (พืชสวน) ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
6 10/5/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
7 10/5/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมสรุปงานโครงการอบรมวัตถุอันตราย​รุ่น​1 ห้องประชุม 2 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
8 12/5/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือลงนามความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาฐานการเรียนรู้ แปลงสาธิตทางการเกษตร ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
9 19/5/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมศูนย์ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -
10 25/5/2566 09:30 น. - 13:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2566 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
11 26/5/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้ง “หอเกียรติยศ” เนื่องในงานวันครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
12 26/5/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานคณะทำงาน AP channel คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
13 29/5/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม big cleaning day ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
14 31/5/2566 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับ Dr. Ngo Thi Thuy Huong และ Dr.Nguyen Quoc Dinh จาก Phenikaa University, ประเทศ Vietnam ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
15 31/5/2566 09:30 น. - 12:00 น. แบบก่อสร้าง ปี 2566 ห้องประชุม 2 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -