ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 1/6/2566 16:30 น. - 21:00 น. ประชุมนักศึกษาลาว ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
3 2/6/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือโครงการ AICAT ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
4 6/6/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -
5 7/6/2566 09:00 น. - 17:00 น. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา และงานปฐมนิเทศ 66 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
6 7/6/2566 12:00 น. - 15:00 น. ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศ 2566 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม ทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ
7 8/6/2566 09:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
8 8/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมเกษตรอัจฉริยะ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
9 9/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขาพืชผัก) ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
10 9/6/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบ และตรวจเช็ครายชื่อ ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
11 9/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมGreen Office ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
12 12/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
13 12/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ปรึกษาหารือการจัดการด้านการเงินวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 13/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลกรสายวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
15 14/6/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมเกษตรอัจฉริยะ ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
16 14/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุม Green Office ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
17 15/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
18 15/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 693 ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
19 16/6/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2566 ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
20 19/6/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมฐานเรียนรู้เกษตรเพือชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
21 20/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาการจัดการ ห้องประชุม 2 นางเกศริน ขยัน -
22 20/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอลาภ อารีศรีสม
23 21/6/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
24 21/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือการหารายได้คณะผลิตฯ ร่วมกับทรัพย์สินมหาวิทยาลัย / อ.ดร.ชัยยศ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
25 21/6/2566 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมเตรียมงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม สโมสรและอาจารย์ที่ปรึกษา
26 22/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ซ่อมแซมระบบไฟป้ายตัวอักษรคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
27 23/6/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมนักศึกษาจีนสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
28 23/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมสรุปงานกิจกรรมพบปะเครือข่ายต่างประเทศ (ลาว) ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
29 24/6/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมนักศึกษาจีนสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
30 26/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมิน SAR สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
31 26/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. นักศึกษาฝึกงานจากสปป.ลาว นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
32 27/6/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประเมิน SAR สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
33 27/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประเมินโครงการวิจัย ทุนคณะ ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
34 28/6/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ปี 2566 ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
35 29/6/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -