ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 1/6/2566 16:30 น. - 21:00 น. ประชุมนักศึกษาลาว ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม