ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 12/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 12/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ปรึกษาหารือการจัดการด้านการเงินวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -