ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 13/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลกรสายวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -