ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 14/6/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมเกษตรอัจฉริยะ ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 14/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุม Green Office ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -