ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 15/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 15/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 693 ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -