ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 16/6/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2566 ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -