ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 20/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาการจัดการ ห้องประชุม 2 นางเกศริน ขยัน -
2 20/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอลาภ อารีศรีสม