ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 21/6/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 21/6/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือการหารายได้คณะผลิตฯ ร่วมกับทรัพย์สินมหาวิทยาลัย / อ.ดร.ชัยยศ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
3 21/6/2566 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมเตรียมงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม สโมสรและอาจารย์ที่ปรึกษา