ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 23/6/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมนักศึกษาจีนสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 23/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมสรุปงานกิจกรรมพบปะเครือข่ายต่างประเทศ (ลาว) ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -