ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 27/6/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประเมิน SAR สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
2 27/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประเมินโครงการวิจัย ทุนคณะ ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -