ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 28/6/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ปี 2566 ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -