ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 29/6/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -