ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/6/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -