ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 7/6/2566 09:00 น. - 17:00 น. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา และงานปฐมนิเทศ 66 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 7/6/2566 12:00 น. - 15:00 น. ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศ 2566 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม ทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ