ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/7/2566 09:00 น. - 16:00 น. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ป.ตรี ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
2 5/7/2566 08:30 น. - 12:00 น. ปฐมนิเทศน์นักศึกษา วิชาเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
3 5/7/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
4 5/7/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย
5 6/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงานไหว้ครู 2566 ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
6 6/7/2566 15:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการร้านนมเกษตรแม่โจ้ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
7 7/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.วาริน สุทนต์ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
8 7/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับบริษัทมิตรผลในการเข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
9 7/7/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมเมืองกล้วยไม้ ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
10 10/7/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
11 11/7/2566 10:00 น. - 11:00 น. ประชุมเตรียมการรับธงงานค่ายผู้นำ 4 จอบ ลาดกระบัง ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
12 11/7/2566 12:00 น. - 12:00 น. moa บ.มิตซุย กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
13 13/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถ รายวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 13/7/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุม เบิกค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
15 14/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดเตรียมพิธีไหว้ครู2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
16 14/7/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
17 15/7/2566 08:00 น. - 13:00 น. สัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1 / 2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
18 17/7/2566 13:00 น. - 16:00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ สสส ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
19 18/7/2566 08:30 น. - 16:00 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
20 18/7/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการวัตถุอันตราย ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
21 19/7/2566 09:30 น. - 13:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
22 19/7/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567 ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
23 20/7/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
24 20/7/2566 09:00 น. - 16:00 น. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
25 21/7/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
26 21/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมลำไย ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
27 25/7/2566 09:00 น. - 13:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 9/2566 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
28 25/7/2566 14:00 น. - 16:00 น. หารือการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ปี 67 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
29 27/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม วางแผนงาน ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม