ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/8/2565 08:00 น. - 16:00 น. หารือผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
2 2/8/2565 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมผู้บริหาร (นอกรอบ) ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
3 2/8/2565 11:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือคณบดีกับหน่วยงานภายนอก ห้องประชุม 2 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
4 3/8/2565 09:30 น. - 12:00 น. ทำความสะอาดประจำปี 2566 ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
5 4/8/2565 08:00 น. - 16:00 น. ประชุม กก.งบลงทุน ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
6 5/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร(ย่อย) ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
7 5/8/2565 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษาฯ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
8 11/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณพกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
9 15/8/2565 11:00 น. - 15:00 น. บุคคลภายนอก เข้าพบคณบดี ห้องประชุม 2 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
10 16/8/2565 13:00 น. - 15:00 น. ประเมินการสอน ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของอ.ดร.รัชนี พุทธา ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
11 17/8/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
12 17/8/2565 15:00 น. - 17:00 น. หารือ โครงการ Thailand Education Expo 2022 ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
13 18/8/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 18/8/2565 10:00 น. - 12:00 น. รับรองแขก nissui ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
15 18/8/2565 13:00 น. - 15:00 น. บริษัท nissui เข้าเยี่ยมผู้บริหารและหลักสูตร โท-เอก พืชไร่ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
16 18/8/2565 13:00 น. - 15:00 น. ประเมินการสอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ อ.ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
17 22/8/2565 12:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ การลงเวลาทำงาน ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
18 23/8/2565 08:30 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี เวลา
19 24/8/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมหารือการจัดทำวีดีทัศน์ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
20 25/8/2565 08:00 น. - 13:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
21 26/8/2565 08:00 น. - 12:00 น. ประชุม SAR ห้องประชุม 2 นางเกศริน ขยัน -
22 26/8/2565 09:00 น. - 11:50 น. ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของอ.ดร.ปัทมา หาญนอก ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
23 26/8/2565 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4-2565 ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
24 26/8/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
25 29/8/2565 08:00 น. - 16:00 น. กิจกรรมอบรมวิจัย (แนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
26 30/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ทุนเงินอุดหนุน ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
27 30/8/2565 11:00 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
28 31/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมพิจารณาผล จ้างเหมาทำความสะอาดปี 2566 ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
29 31/8/2565 15:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -