ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/8/2566 13:00 น. - 14:30 น. ต้อนรับแขก National Pingtung University ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 4/8/2566 08:30 น. - 16:30 น. กิจกรรมติดตาม ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการยื่นเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของอาจารย์พี่เลี้ยง และสหกิจต่างประเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
3 7/8/2566 10:00 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
4 8/8/2566 14:30 น. - 16:30 น. ประชุมกิจกรรมนักศึกษา ร้านนมเกษตรแม่โจ้ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
5 8/8/2566 16:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้ประสานงาน
6 9/8/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมหารือการควบรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
7 10/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 90 ปี ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
8 11/8/2566 10:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
9 16/8/2566 09:00 น. - 17:00 น. ประชุมแจ้งตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติการประจำปี 2567 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
10 17/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมสหกิจศึกษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
11 21/8/2566 11:00 น. - 15:00 น. ต้อนรับ ทีมวิจัยจาก TARI ประเทศไต้หวัน ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
12 22/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ทำความสะอาด ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
13 22/8/2566 12:00 น. - 15:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 23/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม SAR ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
15 23/8/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
16 24/8/2566 08:30 น. - 16:30 น. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
17 25/8/2566 09:00 น. - 16:00 น. พัสดุ เปิดซอง ห้องประชุม 2 นางอารีย์ นามเมือง -
18 25/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
19 25/8/2566 12:30 น. - 16:30 น. ประชุม คณะกรรมการ SAR ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
20 28/8/2566 07:00 น. - 17:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาเอก เรียนรายวิชา สัมมนา 6 (อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม) ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
21 29/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคัดเลือก ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
22 29/8/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมวางแผนงานกิจกรรมพิธีเปิดร้านนมเกษตรแม่โจ้ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
23 30/8/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล มูลนิธิชัยพัฒนา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
24 30/8/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตฯ ห้องประชุม 2 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -
25 31/8/2566 08:00 น. - 13:00 น. ประชุมนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสปป.ลาว ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
26 31/8/2566 08:00 น. - 12:00 น. บันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
27 31/8/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมนักศึกษาปริญญาเอกจากสปป.ลาว ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม