ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 10/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 90 ปี ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -