ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 11/8/2566 10:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -