ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 16/8/2566 09:00 น. - 17:00 น. ประชุมแจ้งตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติการประจำปี 2567 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -