ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 17/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมสหกิจศึกษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -