ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 22/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ทำความสะอาด ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
2 22/8/2566 12:00 น. - 15:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -