ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 23/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม SAR ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
2 23/8/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -