ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 24/8/2566 08:30 น. - 16:30 น. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -