ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 25/8/2566 09:00 น. - 16:00 น. พัสดุ เปิดซอง ห้องประชุม 2 นางอารีย์ นามเมือง -
2 25/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
3 25/8/2566 12:30 น. - 16:30 น. ประชุม คณะกรรมการ SAR ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -