ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 29/8/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคัดเลือก ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
2 29/8/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมวางแผนงานกิจกรรมพิธีเปิดร้านนมเกษตรแม่โจ้ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -