ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 30/8/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล มูลนิธิชัยพัฒนา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 30/8/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตฯ ห้องประชุม 2 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -